TestJoy (基本情報技術者試験対策サイト)

body2

TestJoy は、完全無料の資格取得対策サービスです。基本情報技術者試験の過去問題をブラウザー上で一問一答でき、その場で理解を深めることができます。簡単に勉強の進捗管理、復習ができる機能があるため、試験攻略に特化したサービスです。

サービスURL:https://testjoy.net